DUITS - TAALVAARDIGHEID EN VERTAALPRAKTIJK 3
 
Wordt gegeven in 4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Russisch
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Duits - Spaans
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Engels - Duits
4de jaar vertaalkunde optie vertaler, taalkeuze Frans - Duits
Theorie [A] 0.0
Toepassingen [B] 26.0
Stages en scriptie [C] 0.0
Studietijd [D] 75
Studiepunten [E] 3
Titularis  
Medewerkers  
Referentie VLTALV04A02233
 
Trefwoorden
vertaling, Duits-Nederlands

Doelstellingen
In deze cursus worden de studenten vertrouwd gemaakt met Duitse teksten van algemene aard uit de politieke, sociale en economische sfeer. De vertaaloefeningen hebben een driedubbel doel:
· het aanscherpen van het inzicht in complexere syntactische structuren;
· het eigenlijke vertalen van een tekst in een taalkundig en stilistisch correct geformuleerde Nederlandse tekst;
· het verrijken van de algemene terminologie uit de politieke, sociale en economische sfeer.

Voorkennis
Een uitstekende kennis van het Duits en achtergrondkennis van algemene thema's uit de politieke, sociale en economische sfeer.

Leerinhoud
In de vertaaloefeningen Duits-Nederlands komen een aantal teksten aan bod die zoveel mogelijk de bovenvermelde thema's (politiek, sociaal, economisch) combineren. De teksten komen uit tijdschriften en kranten. Aan elke tekst worden drie à vier contacturen besteed.

Onderwijsvormen
De studenten bereiden de vertaling van een tekst voor. De vertaling van een aantal van hen dient als uitgangspunt voor een verdere bespreking in groep.
Bij de voorbereiding van de vertaling moeten behalve verklarende en vertaalwoordenboeken ook lexica worden geraadpleegd. Bij elke tekst wordt een bijbehorend glossarium opgesteld, dat een beknopt overzicht biedt van de daarin behandelde specifieke woordenschat. Dat kan ook als leidraad dienen bij het instuderen van de behandelde vakterminologie.

Studiematerialen
Teksten uit (gespecialiseerde) tijdschriften en kranten.

Studiebegeleiding
De als voorbereiding ingediende vertalingen worden besproken en verbeterd.

Beoordeling
Schriftelijk examen: het eindcijfer wordt bepaald op basis van een schriftelijke vertaling van een Duitse tekst van 25 à 30 regels (twee uur). De mogelijkheid wordt geboden het examen achteraf mondeling te bespreken.

Studiekosten
Kosten voor kopieën 2.25 euro (richtprijs).

OP-leden
Titularis
Michael HINDERDAEL (D2)

Taal
Duits en Nederlands